Przedmiotem niniejszej Agencji jest świadczenie usług z zakresu korekty i redakcji tekstów oraz pomoc edukacyjna z przedmiotów humanistycznych.

Korektą jest nanoszenie poprawek (poprawianie błędów) w tekstach już powstałych. Chodzi tu o błędy językowe typu: gramatyczne, leksykalne, fonetyczne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Dokonuje się tego przy pomocy znaków korektorskich.

Redakcja natomiast jest kontrolą tekstu pod względem jego logiki, spójności i treści oraz dostosowaniem języka do tejże treści. Ma to nadać dziełu (dokumentowi) ostateczną, zakończoną formę. Kolejnym etapem jest już druk pracy.

Z kolei pomoc edukacyjna, którą również tutaj oferuję, ma się skupić głównie na wspieraniu Uczniów w przyswajaniu sobie treści kształcenia wynikających z programów szkolnych oraz ich własnych potrzeb. Skupiam się głównie na takich przedmiotach, jak: język polski, historia sztuki, filozofia i etyka.

Ostatnim zakresem mojej pracy jest nauczanie języka polskiego jako obcego. Ofertę tę kieruję głównie do obcokrajowców, chcących się uczyć języka polskiego oraz do Polaków, którzy - przebywając za granicą - chcą podtrzymać swój kontakt z rodzimym językiem. W tym celu pomocą okazuje się moja komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz możliwości oferowane przez programy umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość.

Chęć współpracy z nowymi Klientami wynika z nabywanego i wciąż poszerzanego doświadczenia, ciągłego doszkalania się i udoskonalania własnego warsztatu pracy. Przyświeca jej również chęć indywidualnego rozwoju oraz możliwość spotkania ciekawych ludzi.