Jestem magistrem filologii polskiej, absolwentką studiów podyplomowych z filozofii, etyki i wiedzy o kulturze oraz studiów doktoranckich z filozofii (przygotowuję się do otwarcia przewodu doktorskiego na temat miejsca języka literackiego - gównie metafory poetyckiej – w pismach filozoficznych).

Przez kilka lat pracowałam jako polonista na wszystkich szczeblach polskiego szkolnictwa. W liceach i technikach uczyłam również wiedzy o kulturze, a w ramach praktyk akademickich prowadziłam (w zastępstwie) ćwiczenia z filozofii współczesnej i nowożytnej. Dodatkowo, współpracując z jedną ze szkół językowych, zdobyłam doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

W celu ciągłego poszerzania kwalifikacji zawodowych ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

  • kurs przygotowawczy oraz egzamin z języka angielskiego na poziomie TELC B1;
  • kurs dla lektorów języka polskiego jako obcego – zorganizowany przez krakowską szkołę językową GLOSSA;
  • warsztaty „Redagowanie i ocenianie dłuższych form wypowiedzi” - zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu;
  • kurs komputerowy z zakresu obsługi programów „Arkusz Optivum” oraz „Inwentarz Optivum” - zorganizowany przez firmę VULCAN.

Z ukończonymi w tym roku studiami doktoranckimi wiąże się poszerzanie własnego dorobku wydawniczego. Efektem tego jest przyjęcie do publikacji, przez redakcje periodyków naukowych, trzech moich tekstów: artykułu pokonferencyjnego na temat relacji poezji H. Poświatowskiej z filozofią życia W. Diltheya, recenzji "Ostatniego rozdania" W. Myśliwskiego oraz recenzji "Rekolekcji paryskich" J. Tischnera.

Obecnie jestem na etapie poszerzania doświadczeń zawodowych, co pośrednio wiąże się z moimi zainteresowaniami, jakimi są literatura, historia kultury i muzyka. Prywatnie cenię sobie perfekcjonizm, pracowitość, odpowiedzialność oraz oddanie, dlatego nie lubię pozostawiać niezałatwionych spraw.